Netwerken onderwijsvoorwaardelijke afstemming

Er zijn veel regels en voorwaarden waaraan een opleiding binnenschools, maar ook in het praktijkleren, moet voldoen. Soms ingewikkeld, tegenstrijdig en lastig om in de praktijk uit te voeren. Door hierin als onderwijs samen op te trekken en de toepassing op één lijn te brengen, ontstaat meer eenduidigheid en efficiency. Daarin is ook afstemming en samenwerking met het werkveld van belang, waardoor een gefundeerde verantwoording naar de inspectie ontstaat. Regionale vragen en ontwikkelingen worden waar nodig gezamenlijk (via WGV Zorg en Welzijn) doorgezet op landelijk niveau (Zorgpact/RegioPlus).

Op 4 april 2018 vond een startbijeenkomst plaats met deelnemers vanuit alle 8 ROC’s en 4 hogescholen in Oost-Nederland. Tijdens de bijeenkomst zijn de onderwijsvoorwaardelijke afstemmingswerkgroepen geïnstalleerd voor niveau 2 tot en met 6. Het betreft commissies met de volgende aandachtsgebieden:
• Dienstverlening-HZW
• VZ-IG/VP (reeds bestaand)
• MZ/Gehandicaptenzorg/GGZ-specifieke doelgroepen
• HBO-V
• HBO Social Work

Op het programma stonden deze dag, naast een kennismaking tussen de werkgroepleden, een werksessie om ideeën te ontwikkelen, onderwerpen te inventariseren die samen opgepakt kunnen worden en hoe de werkgroepen het praktisch op willen pakken (bijeenkomsten, skype, digitaal, enzovoorts).

De doelstelling voor deze commissies: ‘Er zijn veel regels en voorwaarden waaraan een opleiding (binnenschools en praktijkleren) moet voldoen, waarin ook een rol vanuit het werkveld is weggelegd. Veelal zijn deze voorwaarden voor alle onderwijsinstellingen op mbo- en hbo-niveau gelijk. De ontwikkeling en afstemming zal zoveel mogelijk samen opgepakt worden om zo tot meer eenduidigheid te komen en een efficiencyslag te maken.’

In de werkgroepen is flink gebrainstormd en er zijn concrete afspraken gemaakt voor het komende jaar. WGV Zorg en Welzijn is geen inhoudsdeskundige, maar zal de werkgroepen ondersteunen en indien gevraagd de zorg- en welzijnsinstellingen raadplegen/betrekken en zorgdragen voor de terugkoppeling naar het Bestuurlijk Overleg en landelijke partners (Zorgpact/RegioPlus).

Binnen het afstemmingsnetwerk ‘Onderwijskundig overleg VP & VZ-IG’, dat al langer bestaat, zijn inmiddels de volgende gezamenlijke documenten opgesteld:
• Regionaal afstemmingsdocument praktijkleren
• Wet BIG regionale verantwoording

Symposium over mbo-vakmanschap
Op vrijdag 9 maart 2018 vond het symposium 'Mbo-vakmanschap: het kloppend hart van de zorg!' plaats in Zutphen. Zo’n 170 aanwezigen gingen in De Hanzehof in Zutphen met elkaar de dialoog aan over de belangrijke bijdrage van mbo-verzorgenden en -verpleegkundigen aan het zorgproces. Lees hier meer over deze inspirerende dag.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Marieke Zwier, projectmedewerker onderwijs, telefonisch via 088 255 66 50 of per e-mail.