Diploma erkenning Derde leerweg

Met de invoering van de doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs en het moderniseren van de bekostiging van het beroepsonderwijs is naast de bol/bbl een nieuwe leerweg geïntroduceerd, de zogenoemde derde leerweg. Onlangs is de aanvraagprocedure diploma-erkenning derde leerweg voor bekostigde en niet-bekostigde instellingen vastgesteld en gepubliceerd.

De mogelijkheid om deze derde leerweg aan te bieden is ingegaan per 1 augustus 2013. Met de hierboven genoemde regeling is de urennorm niet langer een voorwaarde om een opleiding voor bekostiging in aanmerking te brengen, maar een inrichtingsvoorschrift. Voortaan moet elke opleiding in de beroepsopleidende of beroepsbegeleidende leerweg, ongeacht of deze wordt aangeboden door een niet-bekostigde of bekostigde instelling, voldoen aan de urennormen en zijn alle opleidingen voltijds. Er zijn echter groepen voor wie dat geen optie is. Om die reden is voor (met name) het afstandsonderwijs de derde leerweg als aparte leerweg in het leven geroepen. Deze leerweg kan alleen niet-bekostigd worden aangeboden. Voor meer informatie kijkt u hier

Over het algemeen is de derde leerweg flexibeler en sneller, maar wel duurder. Tevens ontvangt de werkgever geen subsidie voor praktijkleren omdat het geen gefinancierde leerweg is. Toch kan het voor de werkgever aantrekkelijk zijn om medewerkers via de Derde Leerweg een opleiding aan te bieden, omdat bijvoorbeeld de verletkosten vaak een stuk lager zijn. Wilt u uitrekenen wat voor uw organisatie het effect is, vraag dan het Rekeninstrument Derde Leerweg  aan. (Zie pagina rekeninstrumenten).