Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren

17-04-2015

Op 10 april jl. is het advies van de Commissie Naar nieuwe Zorg en Zorgberoepen: de contouren aangeboden aan minister Edith Schippers (VWS) en minister Jet Bussemaker (OCW). In het afgelopen jaar is door vele partijen meegedacht en ingegaan op de uitdagingen voor de zorg in 2030. Leidend voor de nieuwe zorg en zorgberoepen is de zorgvraag in 2030: welke zorg is dan nodig en wat voor zorgprofessionals passen daarbij?


Een centrale rol hierin is ingenomen door de broedplaatsen Friesland, Amsterdam-Amstelveen, Rotterdam en Heerlen. In deze plaatsen heeft TNO de verwachte zorgvraag in 2030 in kaart gebracht. Met betrokkenen uit die broedplaatsen is vervolgens besproken welke zorg er dan nodig is en waar die plaats moet vinden. Dat in een dynamisch model (het ABCD-model) van de toekomstige Nederlandse gezondheidszorg, met vier zorggebieden: voorzorg (A), gemeenschapszorg (B), laagcomplexe en complexe zorg (C) en hoogcomplexe zorg (D). Klik hier voor de samenvatting van het advies 'Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren'.


Het advies en de visie op gezondheid en zorg – waarin niet de ziekte centraal staat maar het functioneren - heeft ook gevolgen voor de zorgprofessionals. Iedere toekomstige zorgprofessional beschikt - naast vakkennis - over een aantal generalistische bekwaamheden die bijdragen aan het bevorderen en het herstellen van het functioneren. Professionals zullen samenwerken in teams die met elkaar beschikken over alle bekwaamheden die nodig zijn. De teams kunnen wisselend van samenstelling zijn, afhankelijk van wat op dat moment nodig is aan zorg.


Beroepenstructuur en Opleiden
Binnen de commissie is al regelmatig gesproken over een ‘nieuwe’ beroepenstructuur. Dit is niet zo verwonderlijk aangezien er momenteel meer dan 2.400 verschillende beroepen en functies in de gezondheidszorg zijn en er bijna iedere week nog een bij komt. Er is ook geconstateerd dat er meer dan 1.700 verschillende zorgopleidingen zijn en er soms opgeleid wordt voor beroepen die in de praktijk helemaal niet bestaan. Soms zijn er ook wel tien verschillende curricula voor één en dezelfde functie vastgesteld. De vraag die nu voorligt is of er wel een nieuwe beroepenstructuur moet komen. Er zijn ook ontwikkelingen die veel meer passen bij juist geen structuur, maar meer bij een dynamisch continuüm van bekwaamheden dat gericht is op de zorgvraag. Eind dit jaar verschijnt het advies over zorgopleidingen dat hier op aansluit.