Leven lang leren

De afronding van een initiële opleiding is niet het eindpunt, maar meestal het startpunt voor een beroepscarrière waarin een professional voortdurend zal moeten zorgdragen voor een blijvende inzetbaarheid. Voor medewerkers met een BIG-geregistreerde opleiding geldt dat zij hun kennis en vaardigheden op peil moeten houden en moeten laten certificeren. Ook voor anderen geldt echter dat zij zich er voortdurend van moeten vergewissen dat zij over actuele kennis en vaardigheden beschikken.

Na- en bijscholing
Nu door de ontgroening het aantal jongeren afneemt en mensen steeds langer geacht worden deel te nemen aan het arbeidsproces, zal ook het belang van na- en bijscholing van medewerkers toenemen. Juist door samen vraaggerichte na- en bijscholingsprogramma’s te organiseren kunnen werkveld en onderwijsinstellingen bijdragen aan een verhoogde inzetbaarheid van medewerkers. De vereniging ziet daarbij op een aantal terreinen kansen. Zo wordt de samenwerking met V&VN in het kader van de Herregistratie Wet BIG uitgebouwd. Onderzocht wordt of het mogelijk is te komen tot een providerboog met voor de regio relevante scholings- en trainingsburo’s. Daarnaast zal gezocht worden naar mogelijkheden om medewerkers naar een hogere kwalificatieniveau te scholen en daarbij gebruik te (blijven) maken van fiscale maatregelen of subsidies om de kosten ervan te beperken.

Gewenst resultaat

  • Blijvend competente medewerkers.
  • Optimaal gebruik van fiscale en andersoortige faciliteiten om de kosten voor na- en bijscholing te dekken.
  • Adequate ontsluiting van scholings- en trainingsmarkt, op basis waarvan instellingen kwalitatief goede diensten tegen een aantrekkelijke prijs geleverd kunnen krijgen.

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met Jan Wiggers, beleidsmedewerker onderwijs, tel: 088 255 66 50 of e-mail: info@wgvzorgenwelzijn.nl.